Cooking From The Heart
Home The Authors Recipes Blog Contact Us News & Events Buy English Hmoob
Phau Ntawv sau los ntawm See Yaj thiab Sami Scripter

Jasmine Rice (<EM>Txhuv Txua</EM>), Purple Rice (<EM>Txhuv Ntsav</EM>),<BR />and Sticky Rice (<EM>Txhuv Nplaum</EM>)

Jasmine Rice (Txhuv Txua), Purple Rice (Txhuv Ntsav),
and Sticky Rice (Txhuv Nplaum)

Ua tsaug koj tuaj ntsib wb rau ntawm wb phab Web Site. Xav qhia rau koj txog wb phau ntawm yuav tawm tshiab rau tom ntej no, Cooking from the Heart-The Hmong Kitchen in America (Kev Ua Noj los ntawm lub Siab).

Nws yooj yim, laj siab, qab ntsim, thiab qab ntshiab heev. Peb Hmoob yam khoom zaub mov nws yog ib yam uas ntxim siab heev, uas muaj ntau leej thiab ntau lwm haiv neeg kuj tseem paub tsis tau txog. Wb tau ntsuam mus rau ntau lub xeev thiab khaws tau peb hmoob ntau yam zaub mov tsam li ntawm 100 yam ua peb sawv daws niaj hnub noj nyob thoob hauv Amelika. Ntau yam ua peb txhua tus kuj paub txog xws li kabyob qhwv, taub ntoo tuav qaub, mus rau ntau yam uas muaj tej yam peb tus puav kuj tseem tsis tau sim thiab saj dua, xws li nqaij qaib hau xyaw tshuaj thiab nqaij ntim dib iab hau. Cooking from the Heart (Kev Ua Noj los ntawm lub Siab) yog ib phau ntawv hais qhia txog yam zaub nrog rau daim duab xim. Ntsuam xyuas tau mus (clink your refresh button to view more dishes) kuj muaj cov duab ua tsis muaj xim nyob rau hauv hmoob lub chaw ua noj, qhia txog cov khoom rau thiab ho npaj li cas.

Cooking from the Heart (Kev Ua Noj los ntawm lub Siab) yog thawj phau ntawv sau ntsuam tseg hais txog peb Hmoob, peb lub neej nyob rov qub qab, dab neeg, txog peb kev li kev cai uas peb Poj ua tseg Yawm ua cia. Qhov tseem ceeb yog qhia hais txog peb txoj kev ua noj haus ntawm peb haiv hmoob. Tshuaj rau qaib los yog qaib tsaws tshuaj. Yam uas peb tej laus ib txwm tsim muaj tseg, qhia peb ib txheej dhau rau ib txheej los txog rau niaj hnub niam no. Tiam sis feem coob ntawm luag lwm haiv neeg kuj tsis tau paub txog peb hmoob yam khoom noj zoo pes tsawg. Thaum muab kos tau tseg txog txoj kev ua noj, Cooking from the Heart (Kev Ua Noj los ntawm lub Siab) yuav txhawb koj los nyeem mus qhia txog Hmoob cov tshuaj rau qaib nrog rau txuj lom, zaub uas tau ntsuam tseg sau pub rau peb cov nyob rau lub teb chaw no. Tsis tag li ntawv, hmoob txoj kev ua noj thiab npaj zaub qab yog npaj los ntawm lub tswv yim thiab lub siab.

--

Refresh this page to see more dishes!
* Some Photographs courtesy of Cenveo: Robin Lietz photographer; Lara Miklasevics, food stylist; Rhonda Watkins, prop stylist.Minnesota Press

Cooking From The Heart: The Hmong Kitchen In America is published by
University of Minnesota Press


web site © 2009 :: Carl Scripter :: http://scripter.com :: updated August 20th, 2009