Cooking From The Heart
Home The Authors Recipes Blog Contact Us News & Events Buy English Hmoob
Dib Iab Ntim Nqaij Hau Ua Kua (Stuffed Bitter Melon)
Hauv Siab Oaib thiab Kaus Taum Xav-Lav (Chicken and Bean Sprout Salad)
Mov Kua Dis Tsuag (Plain Rice Porridge)


Dib Iab Ntim Nqaij Hau Ua Kua

Dib Iab Ntim Nqaij Hau Ua Kua

Dib Iab Ntim Nqaij Hau Ua Kua
(Stuffed Bitter Melon)


Dib iab hau ua kua yog peb Hmoob ib yam zaub hau ua kua thiab qab laj siab heev li (especially rau peb cob laus).

Khoom
 • 6 lub dib iab (cov nrab) muab noob kaus
 • 1 pound nqaij npuas los yog nqaij qaib muab tsuav (ground)
 • 1/2 pob zaub txhwb qaib muab tsuag (ground)
 • 4 tug muab tsuav
 • 1/2 teaspoon ntsev (salt)
 • 1/4 teaspoon peev nuas (MSG) yog nyiam
 • 1/4 teaspoon hwj txob (black pepper)
 • 2 quarts dej kom txaus hau cov dib iab
 • 1 tug tauj dub muab txiav ua 3-inches los yog muab pav rau hauv lauj kaub
Npaj Li Cas

Muab lub dib iab txiav ua ob ya thiab tho ob ya qab. Muab ib rab nriam me kaus noob pov tseg kom tag, txhob muab tsuav.

Cov khoom yuav ntim

Muab cov nqaij tsuav tso rau ib lub tais phaj, tsuav dos thiab zaub txhwb, rau tsev, hwj txob, thiab me ntsis peev nuas yog nyiam ces muab do kom sib nyaws. Li ntawv tag ces muab ntim rau hauv cov dib iab.

Muab dej rau hauv lauj kaub hau kom npau, tso tauj dub thiab muab cov dib iab uas thim tau tso rau. Rau tsev (salt) rau kom qab, hau kom cov dib iab muag zoo noj ces muab hais rau hauv tais tob tso rau ntawm tsum mov.

| Back to the top |Hauv Siab Oaib thiab Kaus Taum Xav-Lav

Hauv Siab Oaib thiab Kaus Taum Xav-Lav

Hauv Siab Oaib thiab Kaus Taum Xav-Lav
(Chicken and Bean Sprout Salad)


Hauv Siab Qaib Xav-Lav yog ib yam uas tsis muaj roj, zoo noj rau txhua lub sij hawm. Ib pluag mov loj los yog thaum muaj qhua.

Khoom
 • 1 lub hauv siab qaib muab tawv tshem
 • 1 tug tauj qaib los yog tauj dub
 • 4 cups kaus taum
 • 4 tug dos (muab tshi kom mos txiav ua 2-inches)
 • 3-4 tug zaub txhwb txiav ua 2-inches
 • 3-4 tug zaub txwg theem liab (de nplooj xwb)
 • 1 lub mav-naus (lemon or lime)
 • Me ntsi ntsev
 • Peev-nuas (MSG) optional
 • 2 quarts dej
Npaj Hauv Siab Qaib

Muab ib lub lauj kaub rau dej rau, tos kom npau ces muab lub haub siab qaib tso rau, rau ib tug tauj dub kom tsw qab, rau me ntsi ntsev kom qab. Hau kom lub hauv siab qaib siav ces muab npog cia kom txias.

Do Li Cas

Muab 4 cups kaus-taum yaug dej kom huv thiab (drain) kom tsis txhob muaj dej tso rau ib lub tais plaj, muab lub hauv siab qaib ntsi kom tej tug me-me tso nrog rau cov kaus-taum, rau zaub txhwb, dos, thiab plooj zaub txwg theem liab, rau me-me ntsev, me-me pleev-nuas (optional), hwj txob, me-me naj-pam (fish sauce), thiab kua mav-naus (lime juice), muab do ua ke ces nog xwb.

| Back to the top |Mov Kua Dis Tsuag

Mov Kua Dis Tsuag

Mov Kua Dis Tsuag
(Plain Rice Porridge)


Mov kua dis yog ib yam uas peb plaj rau tej lub caij uas tsis txhuam xis neej los yog rau cov me nyuam mos uas tsis tau muaj hniav.

Khoom
 • 1 cup txhuv txua yam twg los tau
 • 1 quart dej
Npaj Li Cas

Nco ntsoov do kom tsis txhob khub qab lauj kaub. Thaum twj cov txhuv muag tag lawm ces muab hais rau ib lub tim, tshuab kom txias ces noj xwb.

Kua-Dee Nqaij
(Rice Porridge with Meat)

Mov kua dis yog ib yam uas peb Hmoob ib tswm noj rau tej lub caij uas tsis txhuam xis neej los yog rau cov me nyuam mos uas tsis tau muaj hniav. Tej lub caij peb kuj ua kua-dis tsuag yam tsis rau dab tsi li, tej thaum peb tej tug kuj nyiam rau nqaij rau, ua kua-dis qab tsev.

Khoom
 • 1 cup txhuv txua yam twg los tau
 • 1 quart dej
 • 1 tug tauj dub los yog tauj qaib (lemon grass)
 • 1/2 hauv siab qaib los yog ib qho qaij npuas ntsiv tsuav kom mo-mo
 • me-me ntsev
 • me-me hwj txob
Npaj Li Cas

Muab ib lub lauj kaub rau li (1 quart) dej, rau cov txhuv rau nco ntsoov do kom tsis txhob kub qab lauj kaub. Rau ib tug tauj dub rau kom tsw qab, tos thaum cov mov muag tag lawm ces muab cov nqaij do xyaw me-me dej kom tsis txhob sib lo, muab nchuav rau hauv lub lauj kaub kua-dis, dox kom sib xyaus rau me-me ntsev thiab hwj txob rau kom qab. Thaum cov qaij siav lawm ces muab hais rau ib lub tais tim ces noj xwb.

| Back to the top |Minnesota Press

Cooking From The Heart: The Hmong Kitchen In America is published by
University of Minnesota Press


web site © 2009 :: Carl Scripter :: http://scripter.com :: updated August 20th, 2009